دومين جشنواره توليد محتواي الكترونيكي معلمان ودانش آموزان سراسر كشور به منظور كاربست آموزشهاي IT   معلمان در فرآيند ياددهي ويادگيري فرهنگ سازي در زمينه توليد محتواي الكترونيكي دركشور , فراهم آوردن مقدمات اجراي آموزشهاي از راه دور از طريق وب , فرهنگ سازي در زمينه بكارگيري توليدات الكترونيكي درجهت افزايش كيفيت آموزش  دردو محور چند رسانه اي آموزشي ووب سايت آموزشي در ارديبهشتماه ۸۵  در شهراصفهان برگزار  شد .

 

jashnvareh2.jpg

برای اطلاع بيشتر به آدرس سايت اين جشنواره http://festival.isfedu.com

مراجعه فرمائيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید