عنوان مقاله : فراسازمانها درزنجیره تامین و . . . .

 عنوان مقاله :  فراسازمانها درزنجیره تامین و لزوم تدوین  برنامه جامع استراتژیک  فناوری اطلاعات درآنها

     امیر افسر  ،  بهنام مهدی خشوئی *  

   استادیار دانشکده مدیریت ومعاون اداری ومالی ، دانشگاه قم    ،          aafsar@qom.ac.ir

 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات،  دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه قم  ،    khoshouei@gmail.com

 

چکیده

         این مقاله به  موضوع  فراسازمان به عنوان یک مفهوم و پارادایم جدید در حوزه و قلمرو خوشه ها می پردازد. مجموعه اجزاء یک خوشه به مثابه یک سازمان به هم پیوسته بوده که برای حفظ پیوستگی نیاز به تبیین ساختار جدیدی به نام فراسازمان دارد.   همچنین امکانات و توانائی های فناوری اطلاعات وتغییرات سریع و رو به رشد آن ایجاب می کند از ساختار برنامه ریزی پویا برای بهره مندی ومدیریت فراسازمان استفاده شود. در این ساختار جدید تدوین برنامه جامع (استراتژیک ) فناوری اطلاعات ازاهمیت ویژه ای برخورداراست . ایجاد ساختار سازمانی و تدوین برنامه راهبردی کمک شایانی به همگرائی، مشارکت ویکپارچگی اجزای خوشه ها کرده و باعث می شود رقابت های شکننده محلی به رقابت های منطقی جهانی تبدیل شود.     

واژگان کلیدی

سازمان ، خوشه ، فراسازمان ، برنامه ، برنامه جامع ، استراتژیک ، فناوری اطاعات    

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید