از خواب گران خیز

***

١ - ای غنچه خوابیده ، چو نرگس نگران خیز !

کاشانه ما رفت به تاراج ، غمان خیز !

از ناله مرغ سحر از بانگ اذان خیز !

از گرمی هنگامه آتش نَفَسان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

٢ - خورشید که پیرایه به سیماب سحر بست

آویزه به گوش سحر از خون جگر بست

از دشت و جبل ، قافله ها رخت سفر بست

ای چشم جهان بین ! به تماشای جهان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

٣- خاور ، همه مانند غبار ِ سر ِ راهی است

یک ناله خاموش و اثر باخته آهی است

هر ذره این خاک ، گره خورده نگاهی است

از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

۴ - دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست ؟

دریای تو دریاست که افزون نشد و کاست ؟

بیگانه آشوب و نهنگ است ، چه دریاست ؟

از سینه چاکش ، صفت ِ موج ِ روان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

۵ - این نکته ، گشاینده اسرار نهان است

مُلک است تن ِ خاکی و دین ، روح ِ روان است

تن زنده و جان زنده ، ز ربط تن و جان است

با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

۶ - ناموس ازل را تو امانی ، تو امینی

دارای جهان را ، تو یساری تو یمینی

ای بنده خاکی ! تو زمانی ، تو زمینی

صهبای یقین در کش و از دیر گُمان خیز !

                             از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

٧ - فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ

فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ

عالَم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ

معمار حرم ! باز به تعمیر جهان خیز !

                            از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران خیز !

                                                                  از خواب گران خیز !

 

/ 1 نظر / 80 بازدید

شعر زیبای اقبال لاهوری است