معماری هوشمند، عامل بهره وری فضا و تجهیزات مدارس

این عنوان مقاله ای است که برای همایش بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش ارسال کردم. چکیده مقاله :

معماری  هوشمند، عامل  بهره وری فضا و تجهیزات مدارس

تا کنون بهره وری در آموزش و پرورش از جهات مختلف مورد بحث بوده است. به نظر می رسد بهره وری از نگاه هوشمندسازی فضا و تجهیزات کمتر مورد توجه قرارگرفته است. امروزه موضوع هوشمندی در اشیاء، وسایل، تجهیزات، ابزارها، موسسات و سازمان ها و همینطور کسب وکارها و مشاغل به طور جدی مطرح است. اگر چه هنوز تعریف کامل وجامعی از مدارس هوشمند ارائه نشده ولی مطمئنا هوشمندی ساختمان و تجهیزات می تواند از یک سو، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هوشمند سازی مدارس مطرح و از سوی دیگر موجب بهره وری مدیریت ساختمان و تجهیزات مدارس گردد. براین اساس این پژوهش کاربردی  با  استفاده از روش مطالعه اسناد کتابخانه ای و تحقیق بر روی پروژه ها و فعالیت های انجام شده تأکید دارد، پرداختن به موضوع معماری هوشمند ساختمان ها و تجهیزات در مدارس، با توجه به مشکلات مدیران در مواجهه با سامانه ها و تجهیزات متعدد و پیچیده، افزایش هزینه های مربوط به انرژی، امنیت و تعمیر و نگهداری، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که این امر موجب ارتقای سطح بهره وری آموزشگاه ها  شده و لازم است هر چه سریع تر مورد توجه مدیران و مراکز تصمیم گیر در  طراحی پروژه های ساخت و تجهیز مدارس قرار گیرد.

/ 0 نظر / 78 بازدید