هوشمندی یا هشیاری سازمانی چیست؟

هوش سازمانی :

•عبارت است از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت  ایجاد پرس و جو در راستای تحلیل سازمان یا موسسه برای اتخاذ تصمیمات سازمانی دقیق و هوشمند. 

•هدف اصلی یک سیستم هوش  سازمانی :     پشتیبانی از تصمیم درست؛

هوش سازمانی ظرفیت و قابلیت یک سازمان برای خلق دانش و استفاده از آن برای سازگاری  راهبردی با محیط است. هوش سازمانی شبیه بهره هوشی IQ در انسان است.


مندلسونوزیگلر (1999 ) در پژوهشی تحت عنوان "هوش سازمانی: ایده قرن 21 جهت راهنمایی برای بقای مدیران" نشان دادند که هوش سازمانی تأثیر قوی بر عملکرد مالی سازما نها دارد.  سازمانهایی که هوش سازمانی بالایی دارند، پیشرفت و سوددهی بیشتری داشت اند. همچنین اطلاعات بیرونی را تسخیر می کنند و اطمینان دارند که تصمیمات درستی در سازمان اتخاذ شده است.

 هوش سازمانی مجموعه ای از فناوری ها است که به همه افراد در تمام سطوح سازمان این امکان را م یدهد تا داده ها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل کنند. هوش سازمانی، امکان کسب سود، تفاهم وانسجام را از تجربیات شرکت ایجاد میک‌ند. هوش سازمانی شامل کلیت و تمامیت اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است.
• هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک سازمان برای بسیج کردن تمامی توانایی هوش که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن توانایی برای دست یابی به مأموریت های خودشان .

 از نظر ریاضی، معادله پایه برای هوش سازمانی ) OI ( عبارتست از:
هوش خالص = نیروی مغزی در دسترس– آنتروپی + سینتروپی

 

/ 0 نظر / 194 بازدید