فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

سلام ایران

ترا من دوست می دارم

               بسان هر دو چشمانم

                                 ویا بهتر بگم جانم