فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

برخی قابلیت های میکروتیک
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٦  کلمات کلیدی: میکروتیک ، mikrotik
›Firewall
›Nat
›Firewall ( L7)
›Hotspot
›User manager
›Wireless
›Ntp server
›Ntp client
›VPN server
›Tunnels
›Load balansing
›Dhcp Server
›Dhcp Client
›PPPOE Server
›IPV6
›Web proxy
›Routing ( BGP / MME )
›FTP

 
مدارک میکروتیک
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٦  کلمات کلیدی: میکروتیک ، mikrotik ، مدرک
›MTCNA – Mik
›rotik Certified Network Associate
›MTCRE - Mikrotik Certified Routing Engineer
›MTCWE - Mikrotik Certified Wireless Engineer
›MTCTCE - Mikrotik Certified Traffic Control Engineer
›MTCUME - Mikrotik Certified User Management Engineer
›MTCINE - Mikrotik Certified Inter-Networking Engineer