فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

عنوان مقاله : فراسازمانها درزنجیره تامین و . . . .
ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٦  کلمات کلیدی: فراسازمان ، خوشه ، برنامه جامع ، فناوری اطاعات

 عنوان مقاله :  فراسازمانها درزنجیره تامین و لزوم تدوین  برنامه جامع استراتژیک  فناوری اطلاعات درآنها

     امیر افسر  ،  بهنام مهدی خشوئی *  

   استادیار دانشکده مدیریت ومعاون اداری ومالی ، دانشگاه قم    ،          aafsar@qom.ac.ir

 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات،  دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه قم  ،    khoshouei@gmail.com

 

چکیده

         این مقاله به  موضوع  فراسازمان به عنوان یک مفهوم و پارادایم جدید در حوزه و قلمرو خوشه ها می پردازد. مجموعه اجزاء یک خوشه به مثابه یک سازمان به هم پیوسته بوده که برای حفظ پیوستگی نیاز به تبیین ساختار جدیدی به نام فراسازمان دارد.   همچنین امکانات و توانائی های فناوری اطلاعات وتغییرات سریع و رو به رشد آن ایجاب می کند از ساختار برنامه ریزی پویا برای بهره مندی ومدیریت فراسازمان استفاده شود. در این ساختار جدید تدوین برنامه جامع (استراتژیک ) فناوری اطلاعات ازاهمیت ویژه ای برخورداراست . ایجاد ساختار سازمانی و تدوین برنامه راهبردی کمک شایانی به همگرائی، مشارکت ویکپارچگی اجزای خوشه ها کرده و باعث می شود رقابت های شکننده محلی به رقابت های منطقی جهانی تبدیل شود.     

واژگان کلیدی

سازمان ، خوشه ، فراسازمان ، برنامه ، برنامه جامع ، استراتژیک ، فناوری اطاعات    

 

 

 


 
عنوان مقاله : تحلیل سیستم های پرداخت برخط درتجارت الکترونیکی ، بررسی نیاز این
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٦  کلمات کلیدی: تجارت الکترونیکی ، پرداخت الکترونیکی ، paypal ، alipay

چکیده

          مهمترین فاکتور ومولفه اصلی  تجارت الکترونیکی  تبادل پول و پرداخت برخط بحساب می آید و به همین دلیل سا مانه های پرداخت الکترونیکی موتور اصلی تجارت الکترونیکی  واقتصاد پویای کشورهای پیشرفته ودر حال رشد محسوب می شوند . اقتصادهای مدرن  برآمده از رشد چشمگیر گردش پول در سیستم های پرداخت الکترونیکی  و رشد بسیار سریع تکنولوژی در سالهای اخیربوده اند. امروزه موتور محرک اقتصادهای موفق و مدرن تجارت الکترونیکی است که تمام اقصا نقاط جهان را به هم متصل نموده وموتورمحرک این تجارت الکترونیکی موفق چیزی جز سامانه های  قدرتمند پرداخت الکترونیکی(برخط) نیست.  این مقاله به  بررسی سامانه های پرداخت الکترونیکی برخط می پردازد  و ضمن تحلیل کالبد شکافانه دوسامانه پرداخت بزرگ وبین المللی ،  PayPal و  AliPay  پیشتهاداتی برای ایجاد یا بهره گیری از سامانه های پرداخت برخط کشور نیز ارائه می دهد.